Obchodní podmínky


Provozovatel webových stránek www.pujcovnaatrakci.cz (sídlo, fakturační adresa):

Vildo s.r.o.

Školní 405

683 35 Letonice

IČO: 07926171

DIČ: CZ07926171

Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 110991. Den zápisu 1. března 2019.
Bankovní spojení: (2801593386/2010 - Fio banka)

I. Účel a předmět

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"), vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, upravují pravidla, kterými se řídí smluvní vztahy mezi společností Vildo s.r.o., sídlem Školní 405, 683 35 Letonice, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110991 (dále jen "Provozovatel") jako provozovatelem a zákazníkem (dále jen "Zákazník"), tj. osobou uvedenou ve smluvní dokumentaci k obchodnímu případu (dále jen "smlouva"). VOP platí ve všech případech, pokud nebyly mezi provozovatelem a zákazníkem písemně sjednány podmínky jiné. Tyto VOP představují nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem, přičemž spolu s uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito VOP. Jsou – li v rámci písemné smlouvy mezi smluvními stranami dohodnuta odchylná ujednání, mají přednost před zněním těchto VOP.
 2. Provozovatel je společnost zabývající se krátkodobým a dlouhodobým pronájmem zábavných atrakcí.
 3. Zákazníkem se pro účely smluvních vztahů a pro účely těchto VOP rozumí fyzická nebo právnická osoba, která požaduje služby provozovatele uvedené v čl. I odst. 2 těchto VOP.
 4. Uzavřením smlouvy se rozumí výslovná a bezvýhradná akceptace těchto VOP.
  Smlouvu lze uzavřít písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu. Smlouva nabývá platnosti v momentě, kdy provozovatel i zákazník si odsouhlasí termín konání akce, místo konání akce, výběr atrakcí a cenu pronájmu atrakcí. Závaznou rezervaci termínů a atrakcí pro zákazníka rezervujeme až po potvrzení a odsouhlasení objednávky.
 5. Zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že zcela a bezvýhradně přistupuje k těmto VOP a souhlasí s jejich zněním, dále prohlašuje, že byl podrobně provozovatelem seznámen s konkrétní cenou za jeho služby, s touto cenou souhlasí a nebude ji nikterak rozporovat.

II. Ceny poskytovaných služeb

 1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
 2. Ceny jednotlivých atrakcí jsou uvedeny u každé atrakce.
 3. Platby lze provádět v hotovosti po skončení akce nebo převodem.
 4. Pro platby převodem je standardní doba splatnosti 10 dnů.
 5. Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 2801593386/2010 - Fio banka.
 6. V případě nedodržení platebních podmínek zaplatí zákazník 0,5 % z částky za každý den prodlení.
 7. Doprava po Brně ZDARMA, mimo Brno a po celé ČR 7 Kč/km tam i zpět.

III. Smluvní pokuta - storno

 1. Při zrušení akce ze strany zákazníka 4 a více dnů před konáním akce není započítána žádná smluvní pokuta, kterou by musel zákazník uhradit provozovateli.
 2. Při zrušení akce ze strany zákazníka 3 a méně dnů před konáním akce nebo v den akce, činí smluvní pokuta 100% dohodnuté ceny pronájmu atrakcí, kterou musí zákazník uhradit provozovateli.

VI. Ostatní ujednání

 1. Zákazník prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě ceny pronájmu objednaných atrakcí, dále že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.
 2. Veškeré změny těchto VOP či odchylná ujednání stran od jejich znění jsou možné pouze v písemné formě.
 3. Poskytovatel má právo pořizovat fotografie a videa z dané akce pouze pro účely využití jednotlivých atrakcí, které může zobrazit na svých webových stránkách.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout realizaci programu pro osoby, které narušují průběh programu či ohrožují bezpečnost programu, účastníky akce nebo obsluhu, a to bez nároků na náhradu za neuskutečněný nebo předčasně ukončený program. Zákazník je povinen uhradit 100% dohodnuté ceny pronájmu atrakcí.
 5. Z logistických důvodů nelze měnit čas příjezdu a začátek produkce 2 dny před akcí.
 6. Zákazník zajistí vhodné technické podmínky pro objednané atrakce, které jsou uvedeny u každé atrakce.


Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2023.

V Brně dne 1.1.2023
Vildo s.r.o.