Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


CENY / REZERVACE » Ochrana os. údajů
Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 

Při zpracovávaní dat se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vyhlášení o ochraně osobních údajů.

Společnosti REATEK SVK s.r.o., a REATEK ONE, s.r.o., provozovatelé webové stránky www.pujcovnaatrakci.cz, prohlašují, že všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důverné a je s nima zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti REATEK SVK s.r.o. a s Obchodními podmínkami společnosti REATEK ONE s.r.o.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro komunikaci a realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt.

K čemu údaje slouží?

Pro účely potvrzení objednávky, realizaci obchodní transakce a dodání tovaru na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše spomenuté údaje. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

 

Komu můžeme údaje odevzdat?

Zpracovatelé a (společní) správci

Osobní údaje můžou vedle nás, našich zaměstnanců a osob pro nás činných zpracovávat taky i naši smluvní zpracovatelé nebo společní správci, ktoří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná sa především o:

  • poskytovatele webového rozhraní a IT technológií (aplikace pro správu e-mailových zprav, CRM systémy a pod.),
  • dodávatelé služieb nezbytných pro provoz společnosti (administrativa, zpráva účtů a plateb, vymáhání dluhů, komunikace a pod.),
  • poskytovatele specializovaných služieb (právné, konzultačneí, finanční, HR a pod.),
  • obchodní zástupce nebo zprostředkovatele,
  • další osoby, pokud k tomu dáte souhlas nebo mají jiný právny titul k získání vašich údajů.

Obchodní partneři

V případě obchodních oznámení můžou být příjemcem osobních údajů i naši obchodní partneři, kteří vám na jejich základě zasílají svoje reklamní nabídky.
V rámci oprávněného zpracování můžeme osobní údaje odevzdávat i dalším osobám (např. výměna informácí za účelem prevence podvodů a pod.). Pokud k tomu mají zákonem daný dôvod, môžou získat přístup k osobním údajů i další třetí strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).

V prípadě, kdy by sa u nás něco měnilo a prevázeli bychom naši obchodní nebo jinou činnost ako celek nebo i její čast na jinou osobu, pak by součástí tohoto převodu byli i osobní údaje, které sa této činnosti týkají. Rovněž by to bolo i v případě, že by jsme byli v souladu s právními předpisy nuceni tyto změny udělat.

Mlčenlivost

Všechny osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázany mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, v níž jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění smluvních nebo i nesmluvních závazků (pro zjednodušení dále jen smlouva). Po skončení smlouvy se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (příp. zájmů třetích osob), a to po dobu nezbytnou k jejich zajištění nebo výkonu. Tato doba je primárně určena podle promlčecích dob stanovených zákonem (obchodní zákoník, občanský zákoník v případě FO) nebo smlouvou. Doby se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. U některých dokumentů jsme povinni údaje, které jsou v nich obsaženy, uchovávat po dobu stanovenou podle právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo v oblasti archivnictví podle zvláštního zákona).

V případě udělení souhlasu ke zpracování k určitým účelům je doba zpracování daná trváním souhlasu, pokud není je přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

Jaké jsou Vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Právo na informáce

Máte právo obdržet informace před zpracováním i v průběhu zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategorií), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na kontrolní úřad, zdrojích údajů ( pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

Právo na přístup

Kromě informácí o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu

Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Máte právo na vymazání svých údajů, ale pouze tehdy pokud netrvá jiný, právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita

Máte právo dostat zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají zvášit činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí pouze pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovému zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoliv odvolat, a to emailem, telefonicky, písemně nebo přes webový formulář.

Právo na omezení

Máte právo na omezené zpracování svých údajů, pokud
- popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří
- údaje nejsou potřebné pro účely zpracování, ale požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
- jste vznesli námitku proti zpracování, pokud nebude ověřeno, jestli oprávněné důvody správce provažují nad vašimi oprávněnými zájmi
- zpracovaní údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omedzení jejich zpracování.

Automatizované individuální rozhodování

V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) Máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Právo obrátit se na dohled, soud

Můžete se obrátit na Úřad pro dohled (Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo na soud.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše žádosti týkající se zpracování osobních údajů vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud to nastane, informujeme vás o takovém prodloužení do jednoho měsíce od přijetí žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Kontakty jsou uvedeny v záhlaví dokumentu. Uplatnit lze i kontakt na našich webových stránkách.

Co když sa něco změní?

Tuto informaci budeme pravidelně aktualizovat a bude vždy dostupná na našem webu. Pokud by došlo k zásadní změně zpracování osobních údajů, budeme vás o tom přímo informovat.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 25. 5. 2018.